Szkolenia VLOS

Uprawnienie podstawowe VLOS (Visual Line Of Sign) – czyli “loty w zasięgu wzroku”

Uprawnienie VLOS jest wymagane do wykonywania lotów komercyjnych dronem
Kurs realizuje ośrodek szkoleniowy “Dron Akademia” – marka handlowa firmy KH Project wpisanej do ewidencji ośrodków szkoleniowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod numerem 167/RPS-02/2016. Szkolenia prowadzi głównie Krzysztof Hilbrycht instruktor UAVO (VLOS, BLOS, INS: A, MR – 25kg) oraz egzaminator państwowy UAVO a także inni specjaliści z wybranych dziedzin.

Zakres szkolenia
Szkolenie składa się z dwóch bloków: szkolenie teoretyczne i szkolenie praktyczne.
Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika szkolenia do bezpiecznego i profesjonalnego wykonywania lotów bezzałogowcami. W konsekwencji przygotowanie kursanta do egzaminu państwowego VLOS.

Części teoretyczna obejmuje szkolenia z zakresu: podstawy prawa lotniczego , człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego, możliwości i ograniczenia, zasady wykonywania lotów, bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne oraz budowa bezzałogowych statków powietrznych. Szkolenia przeprowadzane są w odpowiednio przygotowanych salach wyposażonych w laptopy, symulatory, tablice, rzutniki oraz sprzęt latający. Kursanci otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe.
Zajęcia prowadzone są przez instruktorów z uprawnieniami INS wydanymi przez ULC. Część teoretyczną kończy egzamin wewnętrzny.

Po zaliczeniu części teoretycznej rozpoczyna się część praktyczna kursu, lub jeśli to uzasadnione loty przeplatane są z teorią. Do szkoleń wykorzystywany jest sprzęt latający DronAkademii. Wielowirnikowce i samoloty, odpowiednio przygotowane do szkoleń w wymaganych zakresach wagowych i zadaniowych. Celem części praktycznej jest nauczenie kursanta pilotowania wybranego statku bezzałogowego w zakresie wymaganym na egzaminie praktycznym.

Logistyka kursu
Kurs VLOS przeprowadzamy w następującej konwencji:
Czasem korzystamy też z innych lokalizacji.
Kurs VLOS jest zwykle 3 dniowy. Z opcją – jeśli to konieczne – rozszerzenia
UWAGA: zgodnie z wytycznymi ULC na czas kursu wymagane jest posiadanie orzeczenia lotnicze lekarskie
Nie dotyczy uprawnienia VLOS<5kg

Cennik:
Kurs VLOS: 1475zł brutto
W cenie kursu kawa, przekąski, obiad
——–
Egzaminy końcowe:
Na koniec szkolenia przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.
W przypadku szkolenia VLOS<5kg to ostatni egzamin, w przypadku wyższej kategorii wagowej wymagany jest jeszcze egzamin państwowy.
Po zdaniu egzaminów wewnętrznych kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu – będący jednocześnie wnioskiem o wydanie Świadectwa Kwalifikacji.
W przypadku kategorii VLOS<5kg należy dokonać opłaty na konto ULC w kwocie 45 zł (opis przelewu: tab.1, część II, podczęść2.2, pkt.6, ppkt.1)
Taki wniosek wraz z oświadczeniem kursanta o dobrym stanie zdrowia + potwierdzenie opłaty należy wysłać na adres ULC i czekać cierpliwie kilka tygodni na otrzymanie Świadectwa Kwalifikacji.
W wyższych kategoriach wygląda to nieco inaczej:
Na egzamin państwowy kandydat umawia się z egzaminatorem indywidualnie (lista egzaminatorów).
Na egzamin kandydat powinien posiadać:
– orzeczenie lekarskie (koszt ok. 250zł)
– ubezpieczenie (koszt: 50-200zł)
– potwierdzenie wpłaty za egzamin do ULC (uprawnienie podstawowe: 211zł )
– zaświadczenie o ukończeniu kursu (wniosek) wystawione przez ośrodek szkoleniowy wpisany do rejestru ULC
Egzaminator powyższy komplet dokumentów wysyła do ULC osobiście a po kilku tygodniach otrzymujemy Świadectwo Kwalifikacji.

Szczegółowy zakres kursu VLOS

PRAWO LOTNICZE
1. Przepisy i administracja lotnicza
1.1 Ogólne omówienie roli ICAO, EASA, ULC i PAŻP
1.2 Ogólne omówienie ustawy Prawo lotnicze
2. Loty bezzałogowe w polskiej przestrzeni powietrznej
2.1 Ogólne omówienie następujących artykułów ustawy Prawo lotnicze i wydanych na ich
podstawie przepisów w zakresie BSP:
 Art. 126 (loty bezzałogowe w polskiej przestrzeni powietrznej)
 Art. 33 ust 2 (wyłączenia z ustawy Prawo lotnicze, loty w zasięgu wzroku operatora oraz
ubezpieczenie OC)
 Art. 53c (dopuszczenie do lotów bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej
większej niż 25 kg). Jedynie w przypadku szkolenia na BSP o masie startowej
przekraczającej 25 kg.
3. Licencjonowanie personelu lotniczego:
3.1 Omówienie przepisów z zakresu licencjonowania personelu lotniczego:
 Art. 94 ust 1-4 ustawy Prawo lotnicze (licencjonowanie – przepisy ogólne)
 Art. 95 ust 1-2 ustawy Prawo lotnicze (świadectwa kwalifikacji)
3.2 Omówienie zasad uzyskiwania świadectwa kwalifikacji UAVO, uprawnień podstawowych
i dodatkowych, okresy ich ważności, zasady przedłużania oraz uzyskiwania kolejnych
uprawnień)
3.3 Cofnięcie lub zawieszenie świadectwa kwalifikacji
3.4 Badania lotniczo-lekarskie (rodzaj wymaganych badań i okres ich ważności)
4. Przepisy i procedury ruchu lotniczego:
4.1 Zagadnienia w zakresie BSP (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 923/2012
z dnia 26 września 2012 r.)
5. Służby i organy ruchu lotniczego:
5.1 Omówienie TWR, FIS
5.2 Omówienie APP, ACC, ALRS
6. Struktura przestrzeni powietrznej:
6.1 Stałe struktury przestrzeni powietrznej
6.2 Elastyczne struktury przestrzeni powietrznej
7. Skutki naruszenia przepisów lotniczych:
7.1 Omówienie ustawy Prawo lotnicze w zakresie Przepisów karnych oraz przepisów
dotyczących zapobiegania bezprawnemu wykorzystaniu BSP
ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW W ZASIĘGU WZROKU (VLOS)
1. Odpowiedzialność operatora bezzałogowego statku powietrznego
2. Zasady wykonywania lotów
2.1 Szczegółowe omówienie zasad wykonywania lotów VLOS
2.2 Zasady eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
2.3 Instrukcja operacyjna
3. Uzyskiwanie informacji o strukturach przestrzeni powietrznej oraz ich aktywności
3.1 Źródła informacji (AUP, AIP, NOTAM, inne)
3.2 Pozyskiwanie informacji w praktyce
3.3 Planowanie lotów
3.4 Uzyskiwanie wymaganych zgód

CZŁOWIEK JAKO OPERATOR BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO
1. Czynnik ludzki w lotnictwie
2. Wpływ chorób, leków, alkoholu, środków psychoaktywnych oraz innych czynników
zewnętrznych na operatora wykonującego loty

BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW I SYTUACJE NIEBEZPIECZNE
1. Zagrożenia dla innych statków powietrznych, ludzi i mienia podczas używania BSP
1.1 Energia potencjalna i jej konwersja w energię kinetyczną uderzenia
1.2 Kolizja z innym użytkownikiem przestrzeni powietrznej
1.3 Uderzenie w przeszkodę
1.4 Upadek BSP na osoby postronne
2. Bezpieczna odległość
2.1 Odległość od innych użytkowników przestrzeni powietrznej
2.2 Odległość od przeszkód terenowych
2.3 Odległość od osób i mienia
3. Przeciwdziałanie zagrożeniom, którą mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu
3.1 Analiza elementów w obszarze lotu mogących zakłócić jego przebieg
3.2 Kalibracja kompasu i jej wpływ na zachowanie BSP
3.3 Wibracje w układzie napędowym
4. Błędy operatora i zawodność sprzętu lotniczego
4.1 Utrata kontaktu wzrokowego z BSP
4.2 Ustalenie orientacji BSP względem operatora
4.3 Zakłócenie pracy urządzeń pokładowych
5. Zasada działania i obsługa systemów awaryjnych oraz uwzględnienie ich w planowaniu lotów
5.1 Strefa startu i lądowania (lądowanie automatyczne)
5.2 Świadome wykorzystanie systemów awaryjnych
5.3 Uwzględnienie terenu w automatycznym powrocie do miejsca startu
6. Procedury wykonywane w sytuacjach awaryjnych
6.1 Zmiana trybu lotu
6.2 Skuteczny unik w powietrzu
6.3 Postępowanie w przypadku utraty zasięgu

OBSŁUGA, BUDOWA, DZIAŁANIE SYSTEMÓW I PODZESPOŁÓW BSP
1. Ogólne informacje o różnych kategoriach BSP (A, H, AS, MR)
1.1 Zasady działania
1.2 Zasady sterowania
1.3 Ograniczenia występujące w różnych kategoriach BSP
2. Urządzenia i systemy stosowane w BSP
2.1 Układy napędowe
2.2 Powierzchnie nośne i sterowe
2.3 Źródła zasilania
2.4 Bezpieczna eksploatacja akumulatorów i ładowarek
 ładowanie
 przechowywanie akumulatorów
 akumulatory dedykowane (stosowane w zestawach RTF)
2.5 Budowa i funkcje aparatury do zdalnego sterowania
2.6 Elementy toru radiowego i propagacja fal radiowych
 nadajnik, odbiornik
 rozchodzenie się fal radiowych
 moc sygnału nadawczego i sygnał RSSI
 anteny i ich wpływ na zasięg transmisji radiowej
 przeszkody mające wpływ na propagację fal radiowych
2.7 Urządzenia elektroniczne oraz ich podatność na czynniki zewnętrzne
 wpływ temperatury i wilgotności
 wpływ wysokości i ciśnienia atmosferycznego
 wpływ zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego
2.8 Komputery pokładowe, systemy pozycjonowania i autopiloty z systemem nawigacji
satelitarnej
 czujniki stosowane w komputerach pokładowych
 omówienie jednostki IMU/AHRS i jej wpływu na zachowanie BSP
 fizyczne ograniczenia dokładności systemów pozycjonowania BSP
3. Szczegółowe informacje odnośnie kategorii BSP, na której prowadzone będzie szkolenie
3.1 Budowa BSP
3.2 Zasady działania BSP
3.3 Zasada sterowania BSP
3.4 Ograniczenia występujące w BSP
3.5 Budowa i funkcje naziemnej stacji kontroli lotu
3.6 Systemy i przyrządy nawigacyjne BSP
3.7 Obsługa i użytkowanie urządzeń wspomagających start BSP (jeżeli są stosowane)
Szczegółowy program szkolenia praktycznego
PRZYGOTOWANIE DO LOTU
1. Przygotowanie operacyjne do lotu
1.1 Analiza przestrzeni powietrznej
1.2 Analiza prognozy pogody
2. Ocena miejsca wykonywania lotów
2.1 Ocena warunków pogodowych
2.2 Ocena terenu, w obrębie którego będą wykonywane loty
2.3 Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i przeszkód terenowych
3. Wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca startu i lądowania
4. Przygotowanie się operatora i obserwatora (jeżeli bierze udział w lotach) do wykonania lotów
5. Korzystanie z dostępnych narzędzi wspomagających bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej
BEZPIECZNE WYKONYWANIE CZYNNOŚCI LOTNICZYCH
1. BHP w lotnictwie bezzałogowym
1.1 Unikanie sytuacji mogących spowodować urazy podczas eksploatacji BSP
2. Udział obserwatora w lotach
2.1 Podział zadań
2.2 Ustalenie kompetencji i odpowiedzialności
3. Wykorzystanie „check listy” jako dobrej praktyki w procesie wykonania operacji lotniczych
4. Czynności w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych
4.1 Prawidłowe reakcje na wystąpienie niebezpiecznych warunków zewnętrznych
4.2 Ustalenie orientacji i odzyskanie kontroli nad BSP
4.3 Postępowanie w przypadku utraty kontaktu wzrokowego z BSP
4.4 Postępowanie w przypadku utraty łączności radiowej z BSP
4.5 Zmiana trybu lotu (GPS/ATTI) w sytuacji awarii urządzeń pokładowych
OBSŁUGA NAZIEMNA I OCENA ZDATNOŚCI DO LOTU
1. Kontrola urządzeń zdalnego sterowania i transmisji radiowej
2. Kontrola reakcji BSP na sygnały urządzeń zdalnego sterowania
3. Kontrola układu napędowego i źródła zasilania
4. Kalibracja czujników i urządzeń nawigacyjnych
5. Programowanie systemów awaryjnych
WYKONYWANIE PROCEDUR PILOTAŻOWYCH NORMALNYCH ORAZ PROCEDUR MAJĄCYCH
ZASTOSOWANIE W SYTUACJACH NIEBEZPIECZNYCH I AWARYJNYCH
1. Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych – ćwiczenia w locie (w przypadku kategorii
MR i H wykonywane w trybie utrzymywania wysokości – nawigacja satelitarna wyłączona):
Ćwiczenie 1. Start i lądowanie
Ćwiczenie 2. Zawis ze zmianami wysokości lotu (we wszystkich orientacjach względem
operatora)
Ćwiczenie 3. Lot po kwadracie poziomym, ze zmianami wysokości lotu (i zatrzymaniem 2-3 sek.
na wierzchołkach w przypadku kategorii MR, H) (przodem do kierunku lotu)
Ćwiczenie 4. Krążenie (przodem do kierunku lotu)
Ćwiczenie 5. Ósemka pozioma (tyłem do operatora dla kategorii MR, H, przodem do kierunku
lotu dla pozostałych kategorii)
2. Wykonywanie procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych
– ćwiczenia w locie (w przypadku kategorii MR i H mogą być wykonywane z włączoną
nawigacją satelitarną):
Ćwiczenie 6. Zmiany trybu lotu (ATTI/GPS/ATTI) podczas lotu po prostej
Ćwiczenie 7. Aktywacja i dezaktywacja systemów awaryjnych
Ćwiczenie 8. Lądowanie na komendę instruktora prowadzącego szkolenie (symulacja
awaryjnego lądowania, może być ćwiczona bez przyziemienia)
Ćwiczenie 9. Odejście w górę (np.: w przypadku pojawienia się człowieka na lądowisku)
Ćwiczenie 10. Unik z opadaniem (zwiększenie prędkości postępowej)
Ćwiczenie 11. Nagła zmiana kierunku i wysokości lotu (zapobieganie kolizjom)